20 Lamenatsêach mizmor leDavid. Yaanchá Adonai beióm tsará, iessaguevchá shêm Elohê Yaacov. Yishlach ezrechá micódesh, umiTsiyón yis’adeca.  Yizcor col minchotécha, veolatechá iedashenê Sela. Yitén lechá chilvavecha, vechol atsatechá iemalê. Neranená bishuatecha, uveshêm Elohênu nidgol, iemalê Adonai col mish’alotecha. Atá iadá’ti, ki hoshía Adonai meshichô, iaanêhu mishemê codshô, bigvurot iêsha ieminô.  Êle varéchev veele vassussím, vaanáchnu beshêm Adonai Elohenu názkir.  Hêma car’ú venafálu, vaanáchnu cámnu vanit’odad. Adonai hoshía, haMélech ia’anênu veiom cor’ênu.

22 Lamenatsêach al Ayielet haShachar mizmor leDavid. 2 Eli Eli lama azavtáni, rachoc mishuati divrê shaagati.  Elohai ecrá iomam velo taanê, veláila veló dumiiá li.  Veatá cadosh, ioshêv tehilot Yisrael.  Bechá batechú avotênu, batchú vatefaletêmo.  Elecha za’aku venimlátu, bechá batechu veló vôshu.  Veanochi tolaat veló ish, cherpat adam uvzui am.  Col roai ial’igu li, iaftíru vessafá ianiu rosh.  Gol el Adonai iefaletêhu, iatsilêhu ki chafêts bó. Ki atá gochi mibáten, mavtichi al shedê imi.  Alecha hoshlachti meráchem,mibéten imi Eli áta.  Al tirchac mimêni ki tsará kerová, ki ên ozêr.  Sevavúni parim rabim, abirê vashan kiterúni.  Patsu alai pihem, ariê torêf veshoêg. Camáyim nishpachti vehitpardu col atsmotai, haiá libí cadonag namês betoch meai.  Yavêsh cacheres cochí ul’shoní mudbac malcochai, velaafar mavet tishpetêni.  Ki sevavúni kelavim, adat mere’ím hikifúni, caari iadai veraglai. Assapêr col atsmotai, hêma iabítu yir’u vi. Yechaleku vegadai lahem, veal levushi iapílu goral. Veatá Adonai al tirchac, eialuti leezrati chúsha.  Hatsila mecherev nafshí, myiád kélev iechidati.  Hoshiêni mipí ariê, umicarnê remim anitáni. Assaperá shimchá leechai, betoch cahal ahaleleca.  Yir’ê Adonai halelúhu col zera Yaacov cabedúhu, vegúru mimênu col zera Yisrael.  Ki ló vazá veló shicats enut ani, veló histir panav mimênu, uvshav’ô elav shamêa.  Me’itechá tehilati becahal rav, nedarai ashalêm negued iereav.  Yochelú anavim ve’yisbá’u, iehalelú Adonai dorshav, iechi levavchem laad.  Yizkeru ve’iashúvu el Adonai col afsê árets, ve’yishtachavu lefanecha col mishpechot goyím.  Ki l’Adonai hameluchá, umoshêl bagoyím.  Ach’lú vayishtachavú col dishnê érets, lefanav yichre’ú col iordê afar, venafshô ló chyiá.  Zéra iaavdênu, iessupar l’Adonai ladór. Yavo’u veiaguídu tsidcatô, leam nolad ki assá.

69 Lamenatsêach al Shoshanim leDavid. Hoshiêni Elohim, ki va’u máyim ad náfesh. Tavá’ti bivên metsulá veên maamad, bá’ti vema’amakê máyim veshibolet shetafátni.  Yagá’ti vecor’i, nichar gueroní, calu enai meiachêl l’Elohai.  Rabu missa’arot roshí soneai chinam, atsemú matsmitai oievai shéker asher ló gazálti az ashiv.  Elohim atá iada’ta le’ivalti, veashmotai mimechá ló nich’chádu.  Al ievôshu vi covecha Adonai Elohim Tsevaót, al yicalmu vi mevak’shecha Elohê Yisrael. Ki alecha nassáti cherpá, kissetá chelimá fanai. Muzar hayíti leechai, venoch’ri livnê imí.  Ki kin’at betchá achalátni, vecherpot chorfecha naflú alai. Vaevkê vatsom nafshí, vatehí lacharafót li. Va’etená levushí sac, vaehí lahem lemashal. Yassíchu vi ioshvê sháar, un’guinót shotê shechar.  Vaani tefilatí lechá Adonai êt ratsôn Elohim berav chasdecha, anêni beemét yish’echa. Hatsilêni mitit veal etbaa, inats’lá missoneai umima’amakê máyim. Al tishtefêni shibolet máyim veal tivlaêni metsulá, veal te’tar alai beêr piha. Anêni Adonai ki tov chasdecha, kerov rachamecha penê elai. Veal tastêr panecha meavdecha, ki tsar li mahêr anêni. Corvá el nafshí gue’alá, lemaan oievai pedêni. Atá iada’ta cherpati uvashti uchlimatí, negdechá col tsorerai. Cherpá shavrá libí vaanusha, vaacavê lanud va’áyin velamnachamim veló matsá’ti. Vayitenú bevaruti rosh, velitsmaí iashkuni chómets. Yehí shulchanam lifnehem lefach, velishlomim lemokêsh. Techshachná enehem mere’ot, umatnehem tamíd ham’ad. Shefach alehem za’mecha, vacharon apechá iassiguêm. Tehí tiratam neshamá, be’aholehem al iehí ioshêv. Ki atá asher hikita radáfu, veel mach’ov chalalecha iessapêru. Tená avon al avonam, veal iavô’u betsidcatecha. Yimáchu missêfer chayím, ve’ím tsadikim al yicatêvu. Vaaní aní vechoêv, ieshuatechá Elohim tessaguevêni.  Ahal’lá shem Elohim beshir, vaagadelênu vetodá. Vetitav l’Adonai mishor par macrin mafris. Ra’ú anavím yismáchu, dorshê Elohim vichí levavchem. Ki shomêa el evioním Adonai, veet assirav ló vazá. Yehalelúhu shamáyim vaárets, iamim vechol romês bâm. Ki Elohim ioshía Tsiyón ve’yivné arê Yehudá, veiashevu shâm vireshúha. Vezera avadav yinchalúha, ve’ohavê shemó yishkenu váh.

122 Shir hamaalót leDavid, samáchti beomrím li, bêt Adonai nelêch. Omedót haiú raglênu bishearáyich Yerushaláim. Yerushaláim habenuiá, ke’ír shechuberá lá iachdáv. Sheshám alú shevatím shivtê Yáh edút le’Yisrael, lehodót leshêm Adonai. Ki sháma iashevú chis’ot lemishpát, kis’ót levêt David. Shaalú shelôm Yerushaláim, yishláiu ohaváiych. Yehí shalom bechelêch, shalvá bearmenotáyich. Lemáan achai vereái, adaberá ná shalom bach. Lemáan Bêt Adonai Elohênu, avakeshá tov lach.

150 Halelu’Yáh, halelú El becodshô, halelúHu birkía uzô. HalelúHu bigvurotáv, halelúHu keróv gudló.  HalelúHu betêca shofar, halelúHu benêvel vechinór.  HalelúHu betóf umachól, halelúHu beminím ve’ugáv.  HalelúHu betsiltselê sháma, halelúHu betsiltselê teruá. Col haneshamá tehalêl Yáh, halelu’Yáh.